Stock Information new

ชี้แจง เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
previous arrow
next arrow
Slider

Stock Price


SET:INET

ประวัติราคา
สวัสดีครับ

ล่าสุด

0 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

0 (0)

ปริมาณ (หุ้น)

0

Stock Graph


Graph isn’t available now, Please wait a second or refresh the page.