การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสําคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจําปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 (บริษัทจะปิดรับเอกสารในวันที่ 31 มกราคม 2561 ภายในเวลา 17.30 น.) โดยบริษัทจะนําเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.inet.co.th ภายใต้หัวข้อ Investor Relations > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ Download 

 

Please follow and like us:
0