รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามที่ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯต่อผู้ถืิอหุ้นเดิมของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 ถึง 15 กรกฏาคม 2559 จำนวนหุ้นที่ขายได้ 250,020,776 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 750.062 ล้านบาท

รายละเอียดตามไฟล์แนบ Download 

 

Please follow and like us:
0