แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงการลาออกของ
นายกำธร ไวทยกุล จากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

เอกสารตามไฟล์แนบ

Please follow and like us:
0