แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 ภายใน 120 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://ir.inet.co.th ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

คลิกดูเอกสาร จดหมายแจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2561

 

Please follow and like us:
0