แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.33 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที โดยที่ประชุมมีมติ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

คลิกดู เอกสารแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

 

Please follow and like us:
0