แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Please follow and like us:
0