แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงการลาออกของ
นายไพรัช ธัชยพงษ์ จากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ กออนันตกุล เป็นกรรมการแทน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Please follow and like us:
0