INET ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำปี 2562 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อเชิดชูการทำประโยชน์ทางสังคมในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสนับสนุนนี้ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการมีอาชีพและมีงานทำใกล้บ้าน อีกทั้งยังช่วยทำให้คนพิการเหล่านั้นมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเอง โดย INET มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการให้ดีขึ้น และร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกช่องทางหนึ่ง

 

ทั้งนี้ INET ได้มอบหมายให้คุณหรรษา นวาระพรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำปี 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

 

 

Please follow and like us:
0