แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ เป็นกรรมการแทน นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา กรรมการที่ลาออกไป ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

เอกสารตามไฟล์แนบ

 

Please follow and like us:
0