แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายชวลิต จินดาวนิค กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Please follow and like us:
0