แจ้งการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสําคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อนําวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกําหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจําปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 (บริษัทจะปิดรับเอกสารในวันที่ 31 มกราคม 2563) โดยบริษัทจะนําเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.inet.co.th ภายใต้หัวข้อ Investor Relations > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *