การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2562

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม INET HALL ชั้น IT  การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการประกอบการปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

Please follow and like us:
0