แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://ir.inet.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

คลิกดูเอกสาร จดหมายแจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Please follow and like us:
0