แจ้งเปลี่ยนแปลงสมุห์บัญชี

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสมุห์บัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแต่งตั้ง นางสาวหนึ่งนุช สังฆธรรม ดำรงตำแหน่งสมุห์บัญชี แทนนางสาววิภาพร วงศ์กำภู

ดาวน์โหลดเอกสาร

Please follow and like us:
0