การจัดตั้งและเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, ระเบียบวาระการประชุม และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2562

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม INET HALL ชั้น IT การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการประกอบการปี 2562 และการจัดตั้งและเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Please follow and like us:
0