แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที โดยที่ประชุมมีมติ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

คลิกดู เอกสารแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Please follow and like us:
0