แจ้งเปลี่ยนแปลงสมุห์บัญชี

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสมุห์บัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ กาเตะ ดำรงตำแหน่งสมุห์บัญชี แทนนางสาวหนึ่งนุช สังฆธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

Please follow and like us:
0