รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามที่ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯต่อผ …

Continue Reading

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นโดยมุ่งห …

Continue Reading

INET ผู้ให้บริการคลาวด์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PCI DSS v.3.2 รายแรกในประเทศไทย

INET ผู้ให้บริการคลาวด์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PCI DSS v.3.2 รายแรกในประเทศไทย   บริษัท อินเทอร …

Continue Reading