การจัดตั้งและเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, ระเบียบวาระการประชุม และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2562

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปร …

Continue Reading

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานของบริษัทและ …

Continue Reading

แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงการลาออกของ นายมรกต เธียรมนตรี …

Continue Reading

แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ …

Continue Reading

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนา …

Continue Reading

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวั …

Continue Reading

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2562

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม I …

Continue Reading

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 (F45-3)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรวมของบริษัทย่ …

Continue Reading