การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ใน …

Continue Reading

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานของบริษัทและ …

Continue Reading

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิส …

Continue Reading

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวั …

Continue Reading

การจัดตั้งและเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, ระเบียบวาระการประชุม และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2562

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปร …

Continue Reading

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานของบริษัทและ …

Continue Reading