แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ร …

Continue Reading

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวั …

Continue Reading

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานของบริษัทและ …

Continue Reading

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ระเบียบวาระการประชุม การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการประกอบการปี 2561

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม I …

Continue Reading

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 (F45-3)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรวมของบริษัทย่ …

Continue Reading

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/25 …

Continue Reading

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/25 …

Continue Reading

ความเห็นของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและสมเหตุสมผล รวมทั้งผลกระทบต่อบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในการเข้าทำธุรกรรมตกลงดำเนินการ จากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานฯ (เพิ่มเติม)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอส่งความเห็นของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ …

Continue Reading

ความเห็นของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและสมเหตุสมผล รวมทั้งผลกระทบต่อบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในการเข้าทำธุรกรรมตกลงดำเนินการ จากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานฯ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ …

Continue Reading

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อว …

Continue Reading