คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 • <div/><p></p> <h3>ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์</h3> <p>อายุ 73 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <br /> คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร </p> </div> <p>

  ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 • <div/><p></p> <h3>นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล</h3> <p>อายุ 51 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ <br /> คุณวุฒิการศึกษา : Advance Management Program (AMP174), Harvard Business School </p> </div> <p>

  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

  กรรมการ

 • <div/><p></p> <h3>ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์</h3> <p>อายุ 58 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ <br /> คุณวุฒิการศึกษา : </p> <ul> <li>M.S. Electronical Engineering, The George Washington University </li> <li>Ph.D. Electronical Engineering, Florida Atlantic University </li> </ul> </div> <p>

  ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ

  กรรมการ

 • <div/><p></p> <h3>นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์</h3> <p>อายุ 56 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ, กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <br /> คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Miami, U.S.A. </p> </div> <p>

  นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

  กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

 • <div/><p></p> <h3>นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์</h3> <p>อายุ 45 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <br /> คุณวุฒิการศึกษา : Master of Engineering (Electrical – Communications) Cornell University U.S.A. </p> </div> <p>

  นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์

  กรรมการ

 • <div/><p></p> <h3>ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย</h3> <p>อายุ 69 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ <br /> คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis Arizona State University, สหรัฐอเมริกา </p> </div> <p>

  ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 • <div/><p></p> <h3>นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์</h3> <p>อายุ 73 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ <br /> คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ </p> </div> <p>

  นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

 • <div/><p></p> <h3>นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ</h3> <p>อายุ 63 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ <br /> คุณวุฒิการศึกษา : </p> <ul> <li>ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. </li> <li>ปริญญาโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาเอก Data Communication, University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. </li> </ul> </div> <p>

  นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

 • <div/><p></p> <h3>นายสหัส ตรีทิพยบุตร</h3> <p>อายุ 70 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <br /> คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา Computer and Information Science, Syracuse University, สหรัฐอเมริกา </p> </div> <p>

  นายสหัส ตรีทิพยบุตร

  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • <div/><p></p> <h3>นางมรกต กุลธรรมโยธิน</h3> <p>อายุ 51 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการเลขานุการบริษัท <br /> คุณวุฒิการศึกษา : </p> <ul> <li>ปริญญาโท สาขา Computer Science University of Missouri Columbia, U.S.A. </li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> </div> <p>

  นางมรกต กุลธรรมโยธิน

  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

 • <div/><p></p> <h3>นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์</h3> <p>อายุ 58 ปี <br /> ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ <br /> คุณวุฒิการศึกษา : </p> <ul> <li>ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต (“LL.M.”) โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยเทมเปิล, ฟิลลาเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Temple University School of Law, at Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.) </li> <li>เนติบัณฑิตไทย (Barrister - at - law)</li> </ul> </div> <p>

  ​นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน