แจ้งการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นโดยมุ่งห …

Continue Reading

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานของบริษัทและ …

Continue Reading

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรวมของบริษัทย่ …

Continue Reading

INET ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูสถานประ …

Continue Reading

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงการลาออกของ นายไพรัช ธัชยพงษ์ …

Continue Reading

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานของบริษัทและ …

Continue Reading