การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2562

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม I …

Continue Reading

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 (F45-3)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรวมของบริษัทย่ …

Continue Reading

แจ้งการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นโดยมุ่งห …

Continue Reading

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานของบริษัทและ …

Continue Reading

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรวมของบริษัทย่ …

Continue Reading