ข้อมูลบริษัท

    วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ โดยทำธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที เพื่อพัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป

    ภารกิจ (Mission)

  • เปลี่ยนนวัตกรรมด้านไอที ให้เป็นบริการแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
  • ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ลูกค้าคนไทยที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย
  • ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
  • เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง

คุณค่าหลัก (Core Value)

ประเภทธุรกิจ

 

บริการ

CLOUD SOLUTIONS

 

เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO27001:2013 

 

อ่านเพิ่ม >

 

บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ

 

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วที่หลากหลาย มีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านทุกช่องทางสื่อสาร

 

อ่านเพิ่ม >

 

CO-LOCATION

 

NET IDC เป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) และเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network)

 

อ่านเพิ่ม >