นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ้ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการ ดำเนินธุรกิจในอนทาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  2015 2016
จ่ายเงินปันผลประจำปี อัตราหุ้นละ (บาท)  0.015 0.0789
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (ล้านบาท) 3.75 39.45
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)  34.22 50