นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการ ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  2558 2559 2560
จ่ายเงินปันผลประจำปี อัตราหุ้นละ (บาท)  0.015 0.0789 0.1259
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (ล้านบาท) 3.75 39.45 62.94
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)  16.67 50 21