Major Shareholders ENG

Shareholding Structure

The first top 1ุ6 shareholders on the closing date of the registration book as of April 30, 2018

Rank

Major Shareholders

# Shares

% Shares

1. 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

85,000,000

                17.00

2. 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

80,000,000

                16.00

3. 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

80,000,000

                16.00

4. 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

23,015,529

                  4.60

5. 

นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ

21,900,000

                  4.38

6. 

นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์

7,600,000

                  1.52

7. 

นางพัชรา นิธิวาสิน

6,766,500

                  1.35

8. 

นายเจริญ ศศิลักษณานุกุล

4,201,100

                  0.84

9. 

นายเชาว์ การะ

4,200,000

                  0.84

10. 

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

3,950,000

                  0.79

11. 

นางพิชญา พูลลาภ

3,900,000

                  0.78

12. 

น.ส.กุลิสรา การะ

3,470,300

                  0.69

13. 

นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์

3,050,000

                  0.61

14. 

RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED

2,750,000

                  0.55

15. 

นางพิริยา อภิธโนทัย

2,711,300

                  0.54

16. 

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

2,503,400

                  0.50