ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

กำไรสุทธิ

EBITDA

รายได้รวม

รายได้จากการดำเนินงาน

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

2557 2558 2559 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60
สินทรัพย์รวม 1,055.62 1,183.95 2,588.72 3,291.81 3,773.58
หนี้สินรวม 592.28 682.19 1,236.15 1,626.88 2,017.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น 463.34 501.76 1,352.50 1,665.02 1,756.09
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 250.02 250.02 500.04 500.04 500.04
รายได้รวม 513.08 640.35 1,020.68 887.41 1,191.15
กำไรสุทธิ -6.82 39.11 84.38 262.62 299.88
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 0.16 0.23 0.52 0.6

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

2557 2558 2559 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60
ROA (%) 1.88 6.22 6.89 18.08 13.85
ROE (%) -1.43 8.11 9.1 29.93 20.16
อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.33 6.11 8.27 29.59 25.19