ข้อมูลทางการเงิน

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

2557 2558 2559 2560 2561 ไตรมาส 3/62
สินทรัพย์รวม 1,055.62 1,183.95 2,588.72 4,206.24 5,204.83 6,156.46
หนี้สินรวม 592.28 682.19 1,236.15 2,309.92 3,382.16 4,335.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น 463.34 501.76 1,352.50 1,891.14 1,820.71 1,818.64
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 250.02 250.02 500.04 500.04 500.04 500.04
รายได้รวม 513.08 640.35 1,020.68 1,546.07 1,694.24 1,518.91
กำไรสุทธิ -6.82 39.11 84.38 374.82 172.86 85.05
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 0.16 0.23 0.75 0.35 0.17

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

2557 2558 2559 2560 2561 ไตรมาส 3/62
ROA (%) 1.88 6.22 6.89 13.97 5.26 4.02
ROE (%) -1.43 8.11 9.1 23.11 9.31 7.80
อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.33 6.11 8.27 24.24 10.20 5.60