ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 17 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

จำนวนหุ้น

%ของจำนวนหุ้น

1

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

85,000,000

16.99%

2

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

80,000,000

15.99%

3

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

80,000,000

15.99%

4

นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ

24,900,000

4.98%

5

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

22,468,134

4.49%

6

นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์

8,900,000

1.78%

7

นางพัชรา นิธิวาสิน

6,506,700

1.30%

8

นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์

5,150,000

1.03%

9

นายสมจินต์ โภควนิช

5,000,000

1.00%

10

นายเจริญ ศศิลักษณานุกุล

4,201,100

0.84%

11

นายเชาว์ การะ

4,100,000

0.82%

12

นายธวัช ตันติเมธ

4,056,900

0.81%

13

นางพิชญา พูลลาภ

3,842,000

0.76%

14

 บริษัท วัน ดีซี จำกัด

3,699,400

0.74%

15

LGT BANK (SINGAPORE) LTD

3,500,000

0.70%

16

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

2,966,700

0.59%

17

นางพิริยา อภิธโนทัย

2,711,300

0.54%