ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 16 อันดับแรก ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

จำนวนหุ้น

%ของจำนวนหุ้น

1

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

    85,000,000

17.00%

2

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

    80,000,000

16.00%

3

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

    80,000,000

16.00%

4

บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

   23,015,529

4.60%

5

นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ

   21,900,000

4.38%

6

นาย สุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์

     7,600,000

1.52%

7

นางพัชรา นิธิวาสิน

     6,766,500

1.35%

8

นายเจริญ ศศิลักษณานุกุล

      4,201,100

0.84%

9

นายเชาว์ การะ

      4,200,000

0.84%

10

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

     3,950,000

0.79%

11

นางพิชญา พูลลาภ

      3,900,000

0.78%

12

นาง กุลิสรา การะ

     3,470,300

0.69%

13

นายเผาสิงห์ เนื่องจำนงค์

     3,050,000

0.61%

14

 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED

     2,750,000

0.55%

15

นางพิริยา อภิธโนทัย

      2,711,300

0.54%

16

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

     2,503,400

0.50%