ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 17 อันดับแรก ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

จำนวนหุ้น

%ของจำนวนหุ้น

1

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

85,000,000

17.00%

2

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

80,000,000

16.00%

3

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

80,000,000

16.00%

4

นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ

24,900,000

4.98%

5

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

21,441,100

4.29%

6

นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์

8,600,000

1.72%

7

นางพัชรา นิธิวาสิน

6,506,700

1.30%

8

นายเจริญ ศศิลักษณานุกุล

4,201,100

0.84%

9

นายเชาว์ การะ

4,100,000

0.82%

10

LGT BANK (SINGAPORE) LTD

4,100,000

0.82%

11

นายธวัช ตันติเมธ

4,056,900

0.81%

12

นางพิชญา พูลลาภ

3,842,000

0.77%

13

บริษัท วัน ดีซี จำกัด

3,699,400

0.74%

14

นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล

2,930,000

0.59%

15

นางพิริยา อภิธโนทัย

2,711,300

0.54%

16

นายวิบูลย์ ศิริกิจพาณิชย์กุล

2,650,000

0.53%

17

นายคงกฤช หิรัญบวรวรรณ

2,540,900

0.51%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย