ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2560

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 85,000,000 17.00
2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 80,000,000 16.00
3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 80,000,000 16.00
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,636,909 3.33
5 นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 6,900,000 1.38
6 นางพัชรา นิธิวาสิน 6,690,000 1.34
7 นายเจริญ ศศิลักษณานุกุล 4,201,100 0.84
8 นายพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล 4,000,000 0.80
9 นางพิชญา พูลลาภ 3,900,000 0.78
10 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 3,750,000 0.75
11 นางนนธญา อภิธโนทัย 2,711,300 0.54