ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 85,000,000 17.00
2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 80,000,000 16.00
3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 80,000,000 16.00
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,541,127 5.31
5 นาบ บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 16,100,000 3.22
6 นางพัชรา นิธิวาสิน 7,266,500 1.45
7 นาย สุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์ 7,100,000 1.42
8 นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 6,800,000 1.36
9 นายเจริญ ศศิลักษณานุกุล 4,201,100 0.84
10 นายเชาว์ การะ 4,200,000 0.84
11 นางพิชญา พูลลาภ 3,900,000 0.78
12 นาง กุลิสรา การะ 3,598,200 0.72
13 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 2,750,000 0.55
14 นางพิริยา อภิธโนทัย 2,711,300 0.54
15 นายเผาสิงห์ เนื่องจำนงค์ 2,659,000 0.53