ทีมบริหารจัดการ

ทีมบริหารการจัดการ

 • <div/><p></p>
<h3>นางมรกต กุลธรรมโยธิน</h3>
<p>อายุ 51 ปี <br />      ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการเลขานุการบริษัท <br />      คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา Computer Science University of Missouri Columbia, U.S.A. <br />             ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    </p>
</div>
<p>

  นางมรกต กุลธรรมโยธิน

  กรรมการผู้จัดการ

   

 • <div/><p></p>
<h3>นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์</h3>
<p>อายุ 43 ปี <br />      ตำแหน่งในบริษัท : รองกรรมการผู้จัดการ <br />      คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    </p>
</div>
<p>

  นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์

  รองกรรมการผู้จัดการ

   

 • <div/><p></p>
<h3>นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์</h3>
<p>อายุ 50 ปี <br />      ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการอาวุโส <br />      คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการสารสนเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    </p>
</div>
<p>

  นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์

  ผู้อำนวยการอาวุโส

   

 • <div/><p></p>
<h3>นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์ิ์</h3>
<p>อายุ 47 ปี <br />      ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการอาวุโส <br />      คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    </p>
</div>
<p>

  นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์

  ผู้อำนวยการอาวุโส

   

 • <div/><p></p>
<h3>นายปิยเรศ แซ่หลี</h3>
<p>อายุ 50 ปี <br />      ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการอาวุโส <br />      คุณวุฒิการศึกษา : วุฒิบัตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    </p>
</div>
<p>

  นายปิยเรศ แซ่หลี

  ผู้อำนวยการอาวุโส

   

 • <div/><p></p>
<h3>นายอรรถพงษ์ หาบสา</h3>
<p>อายุ 47 ปี <br />      ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการอาวุโส <br />      คุณวุฒิการศึกษา : Master of MIS & Marketing City University of Seattle, U.S.A.
    </p>
</div>
<p>

  นายอรรถพงษ์ หาบสา

  ผู้อำนวยการอาวุโส

   

 • <div/><p></p>
<h3>นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ</h3>
<p>อายุ 56 ปี <br />      ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการอาวุโส <br />      คุณวุฒิการศึกษา : Business Computer (BBA) Assumption University <br />             Marketing (MBA) Assumption University
    </p>
</div>
<p>

  นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ

  ผู้อำนวยการอาวุโส