ผู้บริหารบริษัท

ผู้บริหารบริษัท

 • <div> <p> </p> <h3>นางมรกต กุลธรรมโยธิน</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>52 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> </td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>ปริญญาโท สาขา Computer Science University of Missouri Columbia, U.S.A.</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>0.16%</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นางมรกต กุลธรรมโยธิน

  กรรมการผู้จัดการ

   

 • <div> <p> </p> <h3>นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>42 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>รองกรรมการผู้จัดการ</li> </td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์

  รองกรรมการผู้จัดการ

   

 • <div> <p> </p> <h3>นายปิยเรศ แซ่หลี</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>52 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส</li> </td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>วุฒิบัตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ </li> </td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นายปิยเรศ แซ่หลี

  ผู้อำนวยการอาวุโส

   

 • <div> <p> </p> <h3>นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>56 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส</li> </td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>Business Computer (BBA) Assumption University</li> <li>Marketing (MBA) Assumption University</li> </td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>0.02%</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ

  ผู้อำนวยการอาวุโส