การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.