Shareholder meeting new(thai)

การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประจำปี 2562

     หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

         หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

     หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

         หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
         รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

     การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

         หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
         แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

     การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562

         หลักเกณฑ์การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น
         แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

         รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

     รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

         รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เอกสารประจำปี 2561

     หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

         หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

         รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เอกสารประจำปี 2560

     หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

         หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

         รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสารประจำปี 2559

     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

         รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

     รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

         รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เอกสารประจำปี 2558

     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

         รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

     รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

         รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เอกสารประจำปี 2557

     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

         รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เอกสารประจำปี 2556

     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

         รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556