คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2564

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2564

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2564

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2564


คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2563

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2563

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2563

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2563


คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2562

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2562

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2562

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2562


คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2561

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2561

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2561

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2561


คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2560

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2560

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2560

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2560


คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2559

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2559

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2559

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2559


คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2558

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2558

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2558

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2558