แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม INET HALL ชั้น IT อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ขณะนี้การแพร่ระบาดมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในวงกว้าง โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นมากน้อยเพียงใดในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและการจายสู่บุคคลทั่วไปได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดการประชุมครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยมีมติอนุมัติดังนี้

1. เห็นควรให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยอนุมัติยกเลิกกำหนดวันเวลา วาระการประชุม และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่ประชุม และวาระการประชุม รวมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

2. ยังคงงดจ่ายปันผลประจำปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่12 มีนาคม 2563

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกะทันหัน และไม่มีกำหนดอันเนื่องจากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

คลิกดูเอกสาร จดหมายแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล

Please follow and like us: