แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงการลาออกของ นายมรกต เธียรมนตรี จากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ประชุมวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายทินกร นาทองลาย เป็นกรรมการแทน นายมรกต เธียรมนตรี กรรมการที่ลาออกไป

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เอกสารตามไฟล์แนบ

Please follow and like us:
0