ชี้แจง เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด

ตามที่มีผู้สอบถาม เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันในลักษณะใด

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เท่านั้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะในเชิงคู่ค้ากัน และไม่เคยมีบุคลากรใดของ บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด ดำเนินการแก้ไขการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแก่นักลงทุน และได้รับหนังสือชี้แจงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จาก บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Please follow and like us:
0