การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ระเบียบวาระการประชุม งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม INET HALL ชั้น IT การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการประกอบการปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Please follow and like us:
0