แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://ir.inet.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

คลิกดูเอกสาร จดหมายแจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Please follow and like us: