แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://ir.inet.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

คลิกดูเอกสาร จดหมายแจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานประจำปี 2563

Please follow and like us:
0