แจ้งแนวทางการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม INET HALL ชั้น IT อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้รับรายงานว่า มีพนักงานของบริษัทซึ่งปฏิบัติงานที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น IT ชั้น 15 และชั้น 24 ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว นั้น

บริษัทขอเรียนเพื่อทราบว่า บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง (big cleaning) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 ชั้น IT ชั้น 14-16 และชั้น 24 เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่บางส่วนทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ที่ติดโควิด จะกักตนเองอยู่ที่บ้าน (Self-Quarantine at Home) และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยบริษัทจะได้มีการติดตามรายงานสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมจากที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ด้วยการจำกัดสิทธิการลงทะเบียนตามลำดับ จำนวนสูงสุด 25 ท่าน โดยไม่มีพื้นที่รองรับผู้ติดตาม และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการประชุมด้วยตนเอง เมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้วจะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก ทั้งนี้บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมาก่อนเวลาเข้าประชุมไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองต้องแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านหน้าเว็บไซต์ https://ir.inet.co.th ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 สิ้นสุดเวลา 18.00 น. โดยบริษัทฯ จะแจ้งยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทาง SMS และ E-Mail ตามข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นบริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารและวิธีการลงทะเบียนสำรองที่นั่งสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คลิกลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

 

Please follow and like us:
0