การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท https://ir.inet.co.th/ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

คลิกดู เอกสารเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คลิกดู เอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Please follow and like us: