การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ใน …

Continue Reading

แจ้งแนวทางการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ …

Continue Reading

แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ …

Continue Reading

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวั …

Continue Reading

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2563 (F45-3)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรวมของบริษัทย่ …

Continue Reading

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ระเบียบวาระการประชุม งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ …

Continue Reading

ชี้แจง เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด

ตามที่มีผู้สอบถาม เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) แ …

Continue Reading

แจ้งการควบรวมกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการควบรวมกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ …

Continue Reading