คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 • <div> <p> </p> <h3>ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>66 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li> ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>14 สิงหาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li> ปริญญาเอก สาขาวิศวะกรรมไฟฟ้า Imperial College, University of London</li> </td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>550,000 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>0.11%</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

 • <div> <p> </p> <h3>นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>53 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li> กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>11 สิงหาคม 2560</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li> Advance Management Program (AMP174), Harvard Business School </li> <li>ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ</li> </td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

  กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

 • <div> <p> </p> <h3>นายทินกร นาทองลาย</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>53 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li> กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>14 พฤษภาคม 2563</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาลัยครูอุบลราชธานี</li> </td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นายทินกร นาทองลาย

  กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

 • <div> <p> </p> <h3>นายมรกต เธียรมนตรี</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>56 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li> กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>1 ตุลาคม 2564</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </td> </tr> <tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นายมรกต เธียรมนตรี

  กรรมการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

 • <div> <p> </p> <h3>ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>55 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ </li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>27 เมษายน 2564 </td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>ปริญญาเอก Ph.D. in Management of Technology สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย </li> <li> ปริญญาโท M.B.A in Management of Technology สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย </li> <li> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ </li></td> </tr> <tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 • <div> <p> </p> <h3>ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>71 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>27 เมษายน 2549</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513</li> <li>ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2514</li> <li>ปริญญาโท พบ.ม. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พ.ศ. 2517</li><li> ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis Arizona State University, สหรัฐอเมริกา</li></td> </tr> <tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 • <div> <p> </p> <h3>ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>54 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>กรรมการอิสระ</li> </td> </tr> <tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>28 เมษายน 2565</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>Doctor of Agricultural Engineering, lowa State University</li> <li>Master of Agricultural Engineering and Computer Engineering, lowa State University</li> </td> </tr> <tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง

  กรรมการอิสระ

 • <div> <p> </p> <h3>นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>65 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ</li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>26 กุมภาพันธ์ 2552</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li> ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.</li> <li> ปริญญาโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาเอก Data Communication, University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.</li></td> </tr> <tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>60,000 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>0.01%</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

 • <div> <p> </p> <h3>นายสหัส ตรีทิพยบุตร</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>72 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ</li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>ปริญญาโท สาขา Computer and Information Science ,Syracuse University, สหรัฐอเมริกา </li></td> </tr> <tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>25,000 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>0.005%</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นายสหัส ตรีทิพยบุตร

  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

 • <div> <p> </p> <h3>นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>60 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li> กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ </li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>12 พฤษภาคม 2557</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li> ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต (“LL.M.”) โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยเทมเปิล,ฟิลลาเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Temple University School of Law, at Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.)</li> <li> เนติบัณฑิตไทย (Barrister - at - law)</li><li> ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></td> </tr> <tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  ​นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ

 • <div> <p> </p> <h3>นางสาวพลอย เจริญสม</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>39 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li> กรรมการอิสระ </li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>24 กุมภาพันธ์ 2565</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ </li> <li> ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></td> </tr> <tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี%</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นางสาวพลอย เจริญสม

  กรรมการอิสระ

 • <div> <p> </p> <h3>นางมรกต กุลธรรมโยธิน</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>53 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li> กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ รักษาการเลขานุการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> </td> </tr><tr> <td>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :</td> <td>23 เมษายน 2546</td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li> ปริญญาโท สาขา Computer Science University of Missouri Columbia, U.S.A.</li> <li> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></td> </tr> <tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>832,000 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>0.16%</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นางมรกต กุลธรรมโยธิน

  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ รักษาการเลขานุการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท