การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ ปี 2560

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ปี 2560

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

  ข้อบังคับบริษัทฯ

  นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต