นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการ ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2558 2559 2560 2561 2562 2563
จ่ายเงินปันผลประจำปี อัตราหุ้นละ (บาท) 0.015 0.0789 0.1259 0.1325 งดจ่าย งดจ่าย
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (ล้านบาท) 3.75 39.45 62.94 66.24 เงินปันผล เงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 16.67 50 21 30