ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

จำนวนหุ้น

%ของจำนวนหุ้น

1

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

124,504,000

24.90%

2

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

120,496,000

24.10%

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

25,887,700

5.18%

4

นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ

24,000,000

4.80%

5

นายวิบูลย์ ศิริกิจพาณิชย์กูล

8,300,000

1.66%

6

นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์

6,750,000

1.35%

7

นางพัชรา นิธิวาสิน

6,506,700

1.30%

8

นายณัฐพัชร สมบัติวรพัฒน์

4,640,000

0.93%

9

นายธวัช ตันติเมธ

4,150,000

0.83%

10

LGT BANK (SINGAPORE) LTD

4,100,000

0.82%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย