ผู้บริหารบริษัท

ผู้บริหารบริษัท

 • <div> <p> </p> <h3>นางมรกต กุลธรรมโยธิน</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>53 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> </td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>ปริญญาโท สาขา Computer Science University of Missouri Columbia, U.S.A.</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท :</td> <td>832,000 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>0.16%</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นางมรกต กุลธรรมโยธิน

  กรรมการผู้จัดการ

 • <div> <p> </p> <h3>นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>45 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>รองกรรมการผู้จัดการ</li> </td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท :</td> <td>570,000 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>0.11%</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์

  รองกรรมการผู้จัดการ

 • <div> <p> </p> <h3>นายปิยเรศ แซ่หลี</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>54 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส</li> </td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>วุฒิบัตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ </li> </td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นายปิยเรศ แซ่หลี

  ผู้อำนวยการอาวุโส

 • <div> <p> </p> <h3>นางสาวหรรษา นวาระพรรณ</h3> <table> <tr> <td>อายุ :</td> <td>38 ปี</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งในบริษัท :</td> <td> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส</li> </td> </tr> <tr> <td>คุณวุฒิการศึกษา :</td> <td> <li>ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> </td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> </div>

  นางสาวหรรษา นวาระพรรณ

  ผู้อำนวยการอาวุโส