ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 14 พ.ย. 2544
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 500,041,575.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500,041,575.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -